บริษัท เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด

ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 444/30 หมู่ที่ 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ เชียงใหม่โฮม จำกัด แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวคิดในการออกแบบ และก่อสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก่ลูกค้าทุกท่าน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นมา

บริษัท เพอร์เฟ็ค เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย (Housing Design and Construction) การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design and Construction) รวมถึงการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ (Lanscape Design and Construction) บริษัทฯ ได้รับการจัดตั้ง โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา รวมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน เพื่อให้ผลงานของบริษัทฯ มีคุณภาพทั้งด้านการออกแบบ การก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาก่อสร้างที่เหมาะสม

"เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้าง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ"
เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่ทุกคนใช้เวลาอยู่มากที่สุดในแต่ละวัน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการก่อสร้างบ้าน หากมีใครสักคนต้องการมีบ้าน จะต้องเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย มีความสวยงามและการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จึงเน้นนโยบาย 3 ประการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่ คุณภาพโดยรวม (Total Quality) หมายถึง คุณภาพการออกแบบ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) เราเน้นการสร้างความพึงพอใจ ด้วยการสร้างสิ่งที่ดีเหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงความคุ้มค่าของเงินที่ได้จ่ายไป ภายใต้งบประมาณ (Price) และระยะเวลาการก่อสร้าง (Period) ที่เหมาะสม การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) บริษัทฯ ใช้แนวคิดการออกแบบโดยการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าเพิ่มจุดเด่นให้แก่บ้านของลูกค้า มุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีให้บ้านทุกหลังที่บริษัทฯ ก่อสร้างมีความโดดเด่นและทันสมัยเหนือบ้านทั่วไป ทั้่งนี้ บริษัทฯ ได้ปลูกสร้างจิตสำนึกในการทำงานแก่พนักงานและผู้ร่วมงานทุกคนให้ก่อสร้างบ้านของลูกค้าเสมือนเป็น "บ้านของตนเอง" เพราะเราทุกคนต่างก็ต้องการมีบ้านที่ดี สวยงาม และสมบูรณ์แบบ ภายใต้ราคาที่สมเหตุผลเช่นกัน
"The Modern Style and Perfect Life by Perfect Houses."

บริการให้คำปรึกษาด้านก่อสร้าง

บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน เริ่มจากลูกค้าบอกความต้องการเกี่ยวกับบ้าน รูปแบบ ขนาด ลักษณะการใช้สอย และองค์ประกอบสำคัญที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกแบบบ้านของบริษัทฯ พร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หรือหากลูกค้าต้องการออกแบบบ้านใหม่ บริษัทฯ จะทำแบบแปลนฉบับร่าง พร้อมประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในขั้นแรก

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้าน และให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างรวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

บริการขออนุญาตก่อสร้างและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง โดยจัดเตรียมเอกสารและยื่นขออนุญาตก่อสร้างพร้อมขอบ้านเลขที่จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต)

บริษัทฯ ดำเนินการขอใช้สาธารณูปโภค โดยจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ จากหน่วยงานที่ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ: หากลูกค้าตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริษัทฯ เป็นผู้ก่อสร้างบ้าน***

บริการออกแบบและก่อสร้าง

● การออกแบบบ้าน ด้านสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ส่วนการออกแบบโครงสร้างออกแบบโดยวิศวกร เพื่อให้มั่นใจว่าแบบบ้านทุกหลังมีความสวยงาม โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม มีความแข็งแรง ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยีสามารถเพิ่มเติมระบบเสียงภายใน ระบบการสั่งงานทางโทรศัพท์ ระบบแจ้งเตือนภัย ให้บ้านทุกหลังที่ผ่านการออกแบบจากบริษัทฯ เป็นบ้านทันสมัย (Modern House) อย่างแท้จริง

● การก่อสร้างและการควบคุมงาน บ้านทุกหลังมีการตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกรและสถาปนิกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ จะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และแรงงานที่มีฝีมือในการก่อสร้าง จัดทำการทดสอบวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหล็กเสริม จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้คัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ และมีความแข็งแรง ปลอดภัยของโครงสร้าง รวมทั้งจัดทำแผนการทำงานและรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนแก่เจ้าของให้ทราบถึงความก้าวหน้าและมั่นใจว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

สิทธิประโยชน์ของลูกค้า

● การส่งเสริมการขาย ลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิจากการส่งเสริมการขาย เช่น การออกแบบและเขียนแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การได้รับสิทธิชิงรางวัล อาทิ LCD TV, Notebook, Projection TV หรือรางวัลต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา และลูกค้าทุกท่านจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกของ Perfect Houses Club เพื่อร่วมทำกิจกรรมในทุก ๆ ปี เช่น การแข่งขันแรลลี การจัดการท่องเที่ยว หรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

● การรับประกันผลงาน เพราะเรามั่นใจว่าได้คัดเลือกวัสดุและแรงงานที่มีคุณภาพ จึงรับประกันโครงสร้างนาน 5 ปี และรับประกันงานตกแต่งนาน 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

บริการจัดหาที่ดินและเป็นตัวแทนซื้อขาย